Klimatriskbedömning

Klimatriskbedömning, Circle K

Bild: Atrax

Klimatförändringarnas effekter blir alltmer synliga i våra städer, i vårt odlingslandskap och i den naturliga miljön. I Sverige och globalt. De fysiska, ekonomiska och miljömässiga följderna av klimatförändringarna utgör ett direkt hot och samhällets olika aktörer behöver drastiskt öka sina insatser för att anpassa sig till dessa. På uppdrag av Circle K arbetar Atrax med att kartlägga klimatrisker i deras stationsnät, från norr till söder. Inom ramen för uppdraget har Atrax och Circle K tillsammans utvecklat en modell för klimatriskbedömning av fastigheter.

Att skydda och förhindra skada av och på fastigheter och verksamheter, till följd av extrema väderhändelser, har blivit en högst aktualiserad fråga. Circle K Sverige bedriver idag 760 drivmedelsstationer över hela Sverige och behöver vidta förebyggande åtgärder för att minimera riskerna för negativ påverkan inom hela sitt stationsnät. Sedan 2022 arbetar Atrax med ett systematiskt riskinventeringsarbete av samtliga stationer för att kartlägga dess utsatthet för extrema väderhändelser samt vilka risker detta kan innebära för stationernas närliggande miljöer.

Till grund för den stationsspecifika riskinventeringen har sannolikheten för att olika klimatrisker ska inträffa, samt att dessa ska orsaka skada på olika skyddsvärden, beräknats utifrån avståndet mellan stationerna och geografiskt utpekade klimatrisker. De skyddsvärden som tas i beaktning inkluderar bland annat vattendrag, vattenskyddsområden, grundvattentäkter, Natura2000-områden, naturreservat, våtmarksinventeringar och riksintresse naturvård.

Inventeringen av stationer inleddes på teoretisk nivå med stöd av en GIS-baserad riskanalysmodell. Denna riskanalys möjliggjorde en systematisk prioritering för den fördjupade bedömningen som skedde genom platsbesök, intervjuer och rannsakning av lokala och regionala studier. Resultatet ger en sammanvägd bedömning av huruvida några klimatrisker föreligger samt om det finns risk att extrema väderhändelser orsakar skador på stationen och dess utrustning - som i sin tur kan skada stationernas närliggande miljö och skyddsvärden.

“Inventeringen utgör en naturlig del i att förbereda Circle K:s verksamhet för klimatanpassning. När vi, utifrån modellens resultat, kan peka ut var riskerna finns och hur de möter fastighetens specifika förutsättningar kan åtgärder planeras och genomföras på ett mer grundat och kostnadseffektivt sätt. Inventeringen möjliggör också saklig dialog med kommuner och andra myndigheter om ansvar och finansiering av klimatanpassning – till exempel kopplat till kommunernas dagvattenhantering.”

- Martin Ström, hållbarhetskonsult på Atrax.

Kontaktperson: Martin Ström

Telefon: +46(0)70-649 55 00
E-mail: martin.strom@atrax.se