Miljökonsult

Miljöteknisk konsult i exploateringsområdet Barkarbystaden i Järfälla

Bild: Atrax.

Skanska Sverige AB (Skanska) exploaterar ett större markområde inom projektet Barkarbystaden i Järfälla. I området Barkarbystaden skall såväl bostadskvarter som parkeringshus och parker upprättas. Barkarbystaden är ett av Sveriges största exploateringsuppdrag där mer än 40 000 människor förväntas bo om 15 år. Inom området finns många byggherrar varav Skanska är en av de större. Atrax har rollen som miljökonsult åt Skanska inom delområdet Barkarbystaden II.

Inom ett exploateringsuppdrag uppstår väldigt många olika typer av miljörelaterade frågeställningar, och miljökonsulten behöver ha en bred och lång erfarenhet av sitt yrke för att kunna vara ett tillräckligt stöd till byggherren/beställaren. Samtidigt som arbetet måste utföras enligt gällande miljölagstiftning, så behöver konsulten även säkerställa att arbetet utförs på det mest ekonomiskt försvarbara sätt inom dessa ramar.

Ofta uppstår det informationsluckor mellan projektering och produktion. Även en välutförd projektering kan inte förutse alla de fysiska begränsningar och utmaningar som tunga fordon (grävmaskiner, lastbilar, markförstärkningsriggar) ställs inför inom ett så stort uppdrag. För att snabbt kunna komplettera dessa luckor så att produktionen inte får dyra stillestånd, arbetar Atrax i nära samarbete med Skanskas produktionsledare ute på plats.

Atrax har inom detta uppdrag bl.a. arbetat med följande arbetsmoment:

  • Miljötekniska markundersökningar
  • Riskbedömning/Åtgärdsutredning
  • Schaktplaner, klassningsplaner, stöd vid masshantering
  • Utföra aktiv miljökontroll i samband med punktåtgärder
  • Anmäla efterbehandlingsåtgärder (§28 anmälan)
  • Vattenkvalitetsmätningar vid grumlande arbeten
  • Sedimentprovtagningar
  • Anmälan om mellanlagring av massor

 

Uppdragsgivare: Skanska Sverige AB

Kontaktperson: Sara Levin
Telefon: +46(0)70 938 15 74
E-mail: sara.levin@atrax.se