Mälarbanan

Projekteringsledare plan för järnvägsplan, Mälarbanan

Bild: Trafikverket

Projekt Mälarbanan innebär byggande av två nya spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Två spår blir till fyra och det leder till att det blir fler avgångar att välja på. Pendeltågen får egna spår i mitten så att fjärr- och regionaltåg kan köra om på de yttre spåren. Detta leder till bättre kapacitet i järnvägsanläggningen. Nya stationer har byggts i Kallhäll och Barkarby och ytterligare två nya kommer att byggas i Sundbyberg och Huvudsta.

En järnvägsplan är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av ett nytt eller ombyggt järnvägsavsnitt ska se ut, och hur det skall byggas. Lagen om byggande av järnväg kräver att en järnvägsplan upprättas och godkännas innan bygget kan börja. Planen samråds, synpunkter tas in och sedan ställs den ut, det vill säga göras tillgänglig för allmänheten igen för en sista möjlighet till granskning. De som direkt berörs av planen har rätt att överklaga den.

Järnvägsplanen får ej strida mot gällande detaljplaner vilket ofta innebär att kommunen även måste göra om sina detaljplaner för området.

Atrax har för närvarande uppdraget som projekteringsledare plan för dubbelspårsutbyggnaden på Mälarbanan, delen mellan Spånga och Duvbo. Uppdraget innebär att styra framtagandet av järnvägsplanehandlingar och leda samråd och kommunikation med allmänheten och enskilda som är berörda av projektet. I projektet ingår ett tätt samarbete med berörd kommun och samordning med deras kommande detaljplan för järnvägen. Gränssnitt, arbetsvägar och finansiering ska överenskommas och genomförandeavtal är under framtagande.

 

Uppdragsgivare: Trafikverket

Kontaktperson: Åsa Malmborg
Telefon: +46(0)70-542 53 09
E-mail: asa.malmborg@atrax.se