Klimatanpassning

Samhällsekonomisk bedömning av Hyndevadsdammens klimatanpassning

Bild: Hjälmarens vattenförbund

Hyndevadsdammen i Eskilstuna kommun är en regleringsdamm för sjön Hjälmaren. Hjälmarens vattenförbund har till främsta uppgift att ansvara för regleringen av Hjälmarens vattennivå - bland annat för att bibehålla de funktioner och ekosystemtjänster som sjön bidrar med området. Största andelstalet i förbundet består av Hjälmarens kringliggande kommuner, Eskilstuna, Örebro, Arboga, Katrineholm och Vingåker. Tillsammans ansvarar de för underhåll och skötsel av sjön och dess utlopp via Eskilstunaån, som förbinder vattnet med Hyndevadsdammen.

Efter en ombyggnation av Hyndevadsdammen fick vi på Atrax, tillsammans med vår partner Ecoloop,  i uppdrag att stötta Eskilstuna kommun i deras ansökan om finansiering hos MSB. Som en del av Eskilstunas ansökan till MSB gjorde Ecoloop och Atrax en konsekvensbedömning av de risker som det hade medfört att inte bygga om dammen.

Atrax ansvarade för den samhällsekonomiska bedömningen där nyttor och kostnader, förenade med en ombyggd damm, ställdes mot nyttor och kostnader som konsekvens av att inte bygga om dammen. Det aktuella scenariot utgick ifrån de nederbördsförutsättningar som förväntas följa med en klimatförändring, vilket leder till omfattande översvämningar. I bedömningen gjordes en förenklad kalkyl av de effekter som översvämningen kan förväntas få med fokus på samhällsnyttig verksamhet. I kalkylen analyserades bland annat påverkan på trafik, skador på fastigheter av olika slag, påverkan på verksamheter så som skolor, förskolor, VA och elförsörjning. Uppskattningar gjordes även av de fysiska och psykiska effekter som en översvämning kan tänkas få - särskilt på barn och unga.

Den samhällsekonomiska bedömningen visar hur det går, att med relativt små medel, kvantifiera nyttan av klimatanpassningsåtgärder. Även om metoden förutsatte förenklade antaganden och inte fångade alla effekter så ger analysen en fingervisning om huruvida en viss investering är samhällsekonomiskt lönsam eller inte. Resultaten har sedan använts i kommunens fortsatta utredningar och arbete.

 

Uppnådda synergier för en hållbar samhällsutveckling

  • Klimatanpassning av samhällskritisk infrastruktur
  • Stöd för att bedöma vad som är samhällsekonomiskt hållbar resursanvändning
  • Ökad resiliens av samhällskritiska funktioner
  • Minskad risk för negativa miljöeffekter (till följd av översvämningen)
  • Minskad risk för negativa sociala effekter i termer av psykisk och fysisk hälsa
  • Minskad risk att hushålls och verksamheters egendom ska skadas fysiskt och ekonomiskt

 

Inom ramen för uppdraget tillämpades två av Atrax arbetssätt för att bidra till en hållbar samhällsutveckling:

  1. Att aktivt söka uppdrag och delta i samarbeten som främjar en hållbar samhällsutveckling. Atrax och Ecoloop inledde 2021 ett samarbete då vi såg att vi kompletterade varandra i viktiga avseenden, samt delade vision om en hållbar utveckling. Samarbetet resulterade i ett gemensamt ramavtal med Eskilstuna, som i sin tur avropade konsekvensbedömningen av ombyggnationen av Hyndevandsdammen. Alla aktörer som på riktigt vill kunna bidra till en omställning till en hållbar samhällsutveckling behöver fundera över hur vi kan komplettera våra egna kompetenser och funktioner med andras, hur vi kan skapa mervärde för såväl kund som samhälle genom att bygga allianser. I det aktuella uppdraget fanns en tydlig ansvarsuppdelning mellan Ecoloop och Atrax samtidigt som uppdraget byggde på ett nära samarbete och god samarbetsförmåga.
  2. Att driva hållbarhetsfrågor inom ramen för våra uppdrag. Inom ramen för detta uppdrag fanns det möjlighet att bidra till konkreta hållbarhetsnyttor och minskad sannolikhet och konsekvens av förväntade klimatförändringar.

 

Kontaktperson: Martin Ström
Telefon: +46(0)70-649 55 00
E-mail: martin.strom@atrax.se