Hållbarhetskonsult Stockholm

Konsulter inom hållbarhet

Våra hållbarhetskonsulter erbjuder expertkompetens inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vi finns med i alla skeden, från idé och behov, via planering, projektering och produktion till förvaltning, utveckling och avveckling. Vårt mål är att göra medvetna, miljövänliga strategier och arbetssätt till en naturlig, värdeskapande och integrerad del av kundernas kärnverksamhet. Vi framhåller den positiva kraften samt möjligheterna i att möta de stora utmaningarna i samhället.

Våra kunder och partners är viktiga pusselbitar för att göra vår vision till verklighet. Med vår hjälp kommer de till sin rätt och får ett kraftfullt genomslag. Vi erbjuder tjänster anpassade efter kundernas aktuella behov och hur de vill positionera sig i förhållande till de utmaningar samhället står inför. Våra hållbarhetskonsulter bistår från strategisk nivå till operativ nivå. Som analytiker, projekt- eller processledare, samordnare, expertstöd, utvärderare eller som inspiratörer och föreläsare.

Vår kärnkompetens finns inom samhällsbyggnadsbranschen och många av uppdragen handlar om infrastrukturprojekt. Men vi rör oss fritt mellan de stuprör, sektorer och branscher som krävs för att kunna driva på mot ett mer hållbart samhälle. Vi arbetar åt både offentliga och privata uppdragsgivare.

Tjänsterna kan kategoriseras inom de fem områdena nedan med tillhörande exempel på vad det kan handla om för uppdrag.

Strategi, utveckling och kommunikation

 • Rådgivning till ledningsgrupper om hur de ska bemöta de stora samhällsutmaningarna i praktiken
 • Verktyg för identifiering och hantering av hållbarhetsaspekter i projekt eller verksamhet
 • Väsentlighetsanalys: alla organisationer behöver förstå vilka frågor som är väsentliga för just deras verksamhet; var de har som störst negativ påverkan och var de kan bidra mest, oavsett om det är i syfte att hållbarhetsredovisa eller utveckla nya affärer.

Styrning, samordning och uppföljning

 • Miljö- och hållbarhetssamordnare under tidiga skeden, projektering och produktion.
 • Miljö- och hållbarhetscertifieringar med certifierade miljöbyggnadssamordnare och assessorer inom BREEAM SE och CEEQUAL.
 • Ledningssystem inom kvalitet, miljö och energi så som ISO 9001, 14001 och 50001.
 • Målstyrning och måluppföljning, vilket ofta inkluderar uppföljning av bidrag till de Globala målen.
 • Stöd vid hållbarhetsredovisning enligt CSRD, EU Taxonomin, samt GRI Standards.

Utredningar och analyser

 • Samhällsekonomiska analyser och samlad effektbedömning (SEB).
 • Livscykelanalyser: klimatanalyser, klimatkalkyler och livscykelkostnadsanalys.
 • Miljökonsekvensbeskrivningar av planer och projekt.
 • Hållbarhetskonsekvensbedömning av planer och program, t.ex. översiktsplaner.
 • GAP-analyser, till exempel vid övergång till nytt ledningssystem, nationella mål eller nya verksamhetsmål, samt vid förändringar i standarder.

Hållbar upphandling

 • Rådgivning vid framtagning av hållbarhetskrav.
 • Utformning av hållbarhetskrav till förfrågningsunderlag vid upphandling av projektörer och entreprenörer inom samhällsbyggnadsprojekt till exempel inom kategorier så som miljö, klimat och socialt ansvarstagande.
 • Hållbarhetsprogram för kravställning i markanvisnings- och exploateringsavtal.

Utbildning, inspirationsföreläsning och workshops

Vår utgångspunkt är att insikter måste följas av visioner, strategier och konkreta planer, ändamålsenliga arbetssätt och engagemang. Vi har kunskapen och kompetensen att förmedla på ett sätt som leder mot värdeskapande affärer och projekt. Vi skräddarsyr efter kundens behov.

Fler exempel på uppdrag

 • Miljösamordnare för Förbifart Stockholm, Lovön
 • Hållbarhetsredovisning och utredning av klimatriskbedömning, Circle K
 • Delprojektledare tillstånd, Svenska Kraftnät
 • Dubbel väsentlighetsanalys, Mälardalstrafik

Kontaktperson: Erica Rodén
Telefon: +46(0)73-781 83 35
E-mail: erica.roden@atrax.se