Hållbar samhällsutveckling

Vår uppförandekod

Atrax uppförandekod utgör riktlinjer för hur vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt sätt i linje med vår vision om att skapa en hållbar samhällsutveckling. Uppförandekoden beskriver våra värderingar och ställningstaganden och omfattar alla beslut och aktiviteter som medför påverkan på våra samarbetspartners och andra intressenter specifikt och samhället i stort. Med samarbetspartners avses de parter vi har affärsförbindelser med såsom kunder, underkonsulter, kollegor i branschen och leverantörer. 

Principerna utrycker våra grundvärderingar och baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption (FN Global Compact), FN:s globala mål för hållbar utveckling och ILO:s kärnkonventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. 

Vår uppförandekod gäller för alla inom Atrax verksamhet (ägare, styrelse och medarbetare) såväl som för våra samarbetspartners. Vi har alla ett gemensamt ansvar att principerna efterlevs och att eventuella avvikelser följs upp och åtgärdas. Principerna vår uppförandekod är inarbetade i vår verksamhetsstyrning. 

“Vi uppför oss etiskt i enlighet med våra värderingar och vi visar omtanke om medmänniskor, samhället och vår planet. Egenintressen eller andra partiska intressen i arbetet åsidosätts och vi utför vårt arbete med professionalitet, integritet och ärlighet.”

Vårt samhällsansvar – En framtid för alla, inom planetens gränser 

Atrax vision är att skapa en hållbar samhällsutveckling. För att nå dit behöver vi skapa ett samhälle som fungerar inom planetens gränser. Vårt främsta bidrag är att säkerställa att våra tjänster hjälper våra kunder att axla utmaningen att skapa ett hållbart samhälle. 

Varje affärsområde arbetar kontinuerligt med att utveckla kunskap och tjänster för att skapa värden i de samhällsprojekt där vi verkar. Vårt arbete vägleds av vår hållbarhetspolicy och konkretiseras via våra verktyg för att skapa hållbarhetsnytta i uppdrag.  

Som aktör i samhället har vi möjlighet att skapa värden även vid sidan av våra uppdrag. Vi identifierar och genomför ideella engagemang när utrymme finns. Sedan 2022 har vi ett samarbete med Fryshuset och sedan 2023 är vi deltagare i Klimatarenan Stockholm.