miljökontroll och kontrollprogram

Miljökontroll och kontrollprogram

Atrax utför miljökontroll vid saneringar men också vid masshantering i entreprenader, läs mer om masshantering här. Våra konsulter arbetar med flertalet arbetsmoment inom ramen för en miljökontroll. Vanligen upprättar vi ett kontrollprogram som utförligt beskriver hur miljökontrollen ska utföras. Nedan listade moment inbegrips ofta i kontrollprogrammet.

  • Kontroll av schaktmassor samt slutprovtagning av schaktväggar och schaktbotten
  • Bedömning och klassificering av analyserade prover
  • Avfallsklassificering av schaktmassor som uppkommer under entreprenaden
  • Säkerställer korrekt hantering och transport av schaktmassor till godkända mottagningsanläggningar
  • Säkerställer att markföroreningar i området inte orsakar negativ påverkan på omgivningen
  • Hantering av eventuellt länshållningsvatten.

 

Vi erbjuder även att hantera samtliga kontakter med myndigheter. Miljökontrollen avser att efter utförda saneringsarbeten uppfylla framtagna åtgärdsmål för området.

Om en förorening påträffats inom ett område ska en anmälan om avhjälpandeåtgärd inlämnas till Tillsynsmyndigheten innan avhjälpandeåtgärder vidtas. Våra miljökonsulter erbjuder att sköta kontakter med Tillsynsmyndigheten samt att upprätta en anmälan enligt §28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vi erbjuder även hjälp med att sammanställa och beskriva förutsättningarna för kommande saneringsarbeten i en kontrollplan. Detta innebär att vi inom ramen för planerade saneringsarbeten sammanställer information om bl.a. transporter, mottagningsanläggningar, slutprovtagning och rapportering. I samband med avhjälpande åtgärder upprättas, tillsammans med kunden, en handlingsplan för hur saneringsarbetet skall utföras, dokumenteras och rapporteras.

Kontaktperson: Sara Levin
Telefon: +46(0)70-938 15 74
E-mail: sara.levin@atrax.se