Hållbarhet i staden

Miljö- och hållbarhetsamordnare i exploateringsprojekt för Nacka stad

Bild: Nacka kommun.

Miljö- och hållbarhetssamordnare i Nacka stad

Nacka kommun har höga ambitioner när det gäller miljöarbetet. Under 2019 rankade Aktuell Hållbarhet Nacka kommuns miljöarbete på första plats bland alla landets kommuner i kategorin storstäder och storstadsnära kommuner med motiveringen att Nacka har lyckats kombinera bostadsbyggande och ökat naturskydd.

I Nacka stad sker en omfattande exploatering som innefattar utbyggnaden av tunnelbanan, 13 500 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser samt flera större infrastrukturprojekt som exempelvis flytt-och överdäckning av väg 222, flytt av trafikplatser samt upphöjning av Saltsjöbanan.

Atrax har tidigare haft rollen som övergripande samordnare av miljö- och hållbarhetsfrågor för exploateringen av Nacka stad. Uppdraget omfattade samordning vid utbyggnad av områdena Sickla-Plania och centrala Nacka/Skvaltan inom Nacka stad. I båda områdena pågick ett flertal detaljplaner samt planering för allmänna anläggningar. Som övergripande samordnare arbetade Atrax med att säkerställa att kommunens mål, riktlinjer och krav för hållbart byggande finns med i planbeskrivningar, markanvisningar och exploateringsavtal och att förfrågningsunderlag inkluderade kommunens krav för att förebygga störningar och påverkan under byggtiden.

Arbetet innefattade också att samordna stadsbyggnadsprojekt och samverka med de miljöresurser som arbetar direkt i projekten. Rollen inkluderade vidare att delta på byggmöten, ha en kontinuerlig dialog med byggaktörer samt följa upp exploatörer och entreprenörers handlingsplaner för att bevaka miljö-och hållbarhetsfrågorna.

I rollen som samordnare av miljö- och hållbarhetsfrågor ansvarade Atrax också för att arbeta proaktivt för att utveckla nya arbetssätt och rutiner samt att komma med förbättringsförslag. Detta innefattar regelbunden omvärldsbevakning och identifiering av förändrad lagstiftning, relevant forskning samt utvecklingsprojekt för hållbart byggande. Inom ramen för uppdraget arbetade Atrax även med processledning av workshops, seminarier och utbildningar. Utbildningsinsatserna var riktade till många olika aktörer, som exempelvis exploatörer, entreprenörer, politiker, tjänstemän och driftpersonal hos kommunen.

Uppdraget innebar arbete med en mängd olika frågor i skeden från planering till genomförande som rör till exempel transporteffektivitet i städer, klimatkrav på infrastruktur, framtagande av underlag för mål och strategier, ställningstaganden i miljörelaterade frågor samt kommunikation med externa parter så som myndigheter och allmänhet.

 

Uppdragsgivare: Nacka Stad

Kontaktperson: Anders Elam
Telefon: +46(0)70-816 78 60
E-mail: anders.elam@atrax.se