Miljöteknisk konsult vid rivning och sanering av depå Loudden

atrax-Markmiljo-Loudden3

Bild: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret.

Stockholms stad planerar att bygga ca 4000 bostäder ska byggas i Loudden. Förutom bostäder är området tänkt att rymma kontor, handel, skola, förskolor, idrottsanläggningar samt torg och parker.

OKQ8 och Petrolia avvecklade sina verksamheter i området under våren 2019, och i början av sommaren inleddes rivning av cisterner och byggnader. Efter detta påbörjades sanering av förorenad mark. Oljeföroreningar förekommer allmänt i cisternområdet och fri fas olja har konstaterats i samband med installation av grundvattenrör.

Atrax är utsedda att representera OKQ8 och Petrolia i samtliga miljötekniska frågor under denna resa.

Inför arbetet har ett större antal tidigare utförda miljötekniska undersökningar sammanställts. Baserat på detta underlag har en §28 anmälan om avhjälpande åtgärd upprättats och inlämnats till tillsynsmyndigheten. Anmälan utgör de miljömässiga ramarna inom vilka saneringsarbetet får utföras. I denna anmälan ingår även länsvattenhållning med specifika krav för utsläpp till Lilla Värtan.

Saneringsarbetet utförs genom schaktsanering och transport av förorenade massor till mottagningsanläggning. Förutsättningarna i området är utmanande och markförhållandena är väldigt varierande. Föroreningshalterna skiljer sig kraftigt i området från understigande känslig markanvändning (KM) till överstigande farligt avfall (FA). Förklassificering av massorna har ej kunnat utföras, utan istället utförs aktiv miljökontroll i fält.

Inom hamn/depåområdet förekommer även en problematik med förorenat grundvatten. I ett senare skede skall även grundvattnet åtgärdas, i en överenskommelse mellan samtliga bolag.

I Louddens oljehamn finns en damm med en stor population av större och mindre vattensalamander. Eftersom djuren är fridlysta är det extra viktigt att deras livsmiljö inte försvinner. Därför måste djuren flyttas medan markrening och utveckling av ny stadsmiljö pågår. Sedan är förhoppningen att de ska kunna flytta tillbaka till sin damm.

 

Uppdragsgivare: OKQ8 AB

Kontaktperson: Sara Levin
Telefon: +46(0)70 938 15 74
E-mail: sara.levin@atrax.se