Miljöteknisk konsult

Sulfid i berg och jord

Vi har flera miljötekniska konsulter med expertis inom miljögeokemi med lång erfarenhet av uppdrag rörande sulfidproblematik.

Sulfidförande jordar och berg kan potentiellt ge upphov till miljöproblem. Problematiken är relaterad till att surt och metallrikt lakvatten kan bildas till följd av att sulfidmineralen genomgår oxidation (kontakt med syre). I värsta fall kan det sura och metallrika lakvattnet påverka grundvattenkvaliteten och ge upphov till negativa följdeffekter på lokala ekosystem. Surheten kan även medföra ökad risk för korrosion i byggnadsgrunder, vilket gör det till en angelägen fråga inom samhällsbyggnadsbranschen.

Atrax miljötekniska konsulter erbjuder vägledning avseende provtagning och klassificering av potentiellt syraproducerande, sulfidförande jordar (potentiell och/eller aktiv sur sulfatjord) och berg i olika typer av projekt. Vår erfarenhet sträcker sig från tidiga skeden och produktion till senare skeden.

Inom ramen av vägledningen redovisas i detalj hur undersökningar och provtagningar ska utföras i syfte att fastställa förekomst av potentiellt sulfidförande material, samt tillämpliga metoder för att klarlägga huruvida påvisade förekomster utgör ett miljöproblem. Därtill snabbtester och inkubationsförsök. Vidare diskuteras tillämpning, utvärdering och tolkning av erhållna resultat i syfte att kunna klassificera bergmaterialet. Test- och klassificeringsmetodik baseras på välbeprövade forskningsprojekt i bl.a Australien och Finland samt på den senaste vetenskapliga litteraturen.

Kontaktperson: Rasmus Fältmarsch
Telefon: +46 733 47 97 54
E-mail: rasmus.faltmarsch@atrax.se