Markmiljö Atrax

Expertstöd för markmiljörelaterade arbeten i Roslags-Näsby, Täby kommun

Bild: Roslags-Näsby, Täby Kommun

I samband med antagandet av detaljplan för området Roslags-Näsby i Täby kommun har omfattande exploateringsarbeten genomförts i syfte att upprätta bostadskvarter på området. Inom planområdet har arbeten för ledningsschakt, ombyggnation av parker och grönytor samt nya vägar och upprättande av bostäder utförts.

Atrax har inom projektet agerat expertstöd inom markmiljörelaterade arbeten. Exploateringsarbetena har föranlett till omfattande schaktarbeten vilket har lett till stora och komplexa frågor gällande masshantering. Som stöd för detta har Atrax upprättat schaktplaner och klassificeringsplaner för aktuella fastigheter. Därtill har Atrax även bistått med miljökontroll och rapportering av massor som kvarlämnats på området genom provtagning av schaktbotten och schaktväggar.

Projektet har haft positiv inverkan på de nationella miljömålen, en giftfri miljö och god bebyggd miljö. Därtill har arbetet även medverkat till att effektivt hantera överskottsmassor som uppkommit i samband med exploateringen vilket bidragit till effektivare transporter, minskat vägslitage samt minskade utsläpp av växthusgaser genom onödiga transporter. Således har projektet även bidragit till de nationella miljömålen begränsad klimatpåverkan och frisk luft.

Kontaktperson: Richard Siemssen
Telefon: +46(0)72-238 88 52
E-mail: richard.siemssen@atrax.se