Projektledning Miljö

Funktionsledare Miljö, inventering och planering i projekt Förbifart Stockholm

Funktionsledare Miljö i projekt förbifart Stockholm.

E4 Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Projektet är en del av Stockholmsöverenskommelsen och har en budget på 37,3 miljarder kronor. Projektet utgör en 21 km lång nysträckning av E4:an som till stora delar byggs i tunnel nära stadsmiljö. Vägen går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord. Trafikverket, som Sveriges största byggherre, har därför ett stort ansvar i att utveckla branschen mot ett mer hållbart arbetssätt. Atrax har haft rollen som funktionsledare miljö i projektet. Rollen som funktionsledare har varit en övergripande roll. I uppdraget  har  det ingått att företräda beställaren i miljöfrågor, både i form av sakkunnig miljöspecialist och som ansvarig för att driva, samordna och följa upp miljöfrågorna under byggskedet. Förekommande arbetsuppgifter har bland annat varit att samordna miljökrav i förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenörer, intern samordning av miljöspecialister på Trafikverket samt att ansvara för kontakten med tillsynsmyndigheter.

Uppdraget omfattar miljöstöd vid planering och uppföljning av riktade miljöinventeringar, arbete med övergripande miljöfrågor kopplade till lagefterlevnad, utredningar och mätprogram för till exempel buller, stomljud och vatten, arbete med miljörelaterad extern kommunikation samt sammanställning av bland annat tillstånd och myndighetsbeslut. Atrax har arbetat med att stödja projekten när det gäller miljöpåverkande aktiviteter i programmets olika faser samt gällande forskning-och utvecklingsprojekt kopplat till klimat och riktvärden för tunnelluft. Atrax har ansvarat för uppföljning, revidering och tillämpning av miljökrav i kontrakt samt arbete med kontrollprogram Miljö för byggtiden och drifttiden, att material och produkter som väljs och används inte har påtaglig negativ miljö- och hälsofarlig effekt enligt Trafikverkets rutiner samt uppföljning av miljömål, betydande miljöaspekter och risklistan.

Viktiga frågor i uppdraget har varit att upprätthålla kommunikation med tillsynsmyndigheter om programmets omgivningspåverkan, att samordna arbetssätt så att de tillämpas på samma sätt i hela organisationen samt att planera och följa upp riktade miljöåtgärder. Atrax har även arbetat med att ta fram kompensationsåtgärder för påverkan och intrång i naturreservat i samråd med tillsynsmyndigheterna samt ansvarat för att det finns arbetssätt som säkerställer att miljöfrågorna hanteras enligt den övergripande programplanen, Trafikverkets ledningssystem, gällande miljödomar inklusive kontrollprogram Miljö, avtal samt enligt gällande miljölagstiftning. Atrax har även arbetat med resultatredovisning, rapportering av avvikelser och risker samt med kvartals- och årsrapportering gällande miljö. Dessutom har Atrax arbetat med erfarenhetsåterföring genom att sammanställa slutrapporter för verksamheten och deltagit i olika miljönätverk inom Trafikverket.

 

Uppdragsgivare: Trafikverket

Kontaktperson: Tomas Holmström
Telefon: +46(0)70-235 95 02
E-mail: tomas.holmstrom@atrax.se