Miljöteknisk konsult Sulfidhaltigt berg

Miljöteknisk konsult för utredning av sulfidförekomst

Bild: Atrax.

Exploateringskontoret vid Stockholm stad arbetar med att ta fram en detaljplan för Skärholmsdalen, del av Skärholmen 2:1 i stadsdelen Sätra. Planen syftar till att utveckla en socialt hållbar stadsdel i norra Skärholmen som möjliggör ca 800 bostäder, ett vårdboende, två förskolor och flertalet kontorslokaler. I samband med den framtida exploateringen av området behöver sprängning av berg utföras.

För att detaljplanen skall antas kräver Länsstyrelsen i Stockholms län att kompletterande utredningar utförs i syfte att klarlägga förekomst av eventuellt sulfidhaltigt berg inom planområdet. Atrax har uppdragits rollen som expertstöd åt Exploateringskontoret avseende sulfidproblematik.

Utredningen inbegriper flertalet arbetsmoment däribland geologisk kartering i syfte att erhålla information om mineralsammansättningen i bergets ovanyta, där denna är blottad i hällar och skärningar. Planområdet har indelats i delområden och representativa bergstuffer har uttagits i samband med karteringsinsatsen. Bergstufferna har vid behov mikroskoperats, med hjälp av stereomikroskop, och därefter skickats till laboratorium för provberedning och kemisk analys. Baserat på erhållna analysresultat har borrprogram upprättats. Kärnborrning har utförts i delar av planområdet och borrkärnor har vidare karterats och vid behov mikroskoperats. Representativa prover av borrkärnorna har skickats vidare till laboratorium på kemisk analys. Utifrån erhållna resultat har man där så angeläget gått vidare med tillämpade tester i form av inkubationsförsök.

Syftet med föreliggande test är att erhålla en uppfattning om materialets syrabildande förmåga under normala förhållanden/betingelser. Samtliga erhållna resultat har sammanställts i en projektrapport där det i detalj har redovisats hur undersökningar och provtagningar har genomförts i syfte att fastställa förekomst av sulfidförande material. Vidare har tillämpning, utvärdering och tolkning av erhållna resultat i syfte att kunna klassificera bergmaterialet diskuterats och även utvärdering av tillämplig analysmetodik översiktligt evaluerats. Inom ramen av rapporten har även ett kontrollprogram och hanteringsplan upprättats. Dessa delar beskriver hur hanteringen av sulfidhaltigt berg skall utföras inom planområdet samt redovisning av nödvändiga kontroller för att fastställa eventuell omgivningspåverkan.

Nedan redovisas de uppgifter/arbetsmoment som Atrax arbetar med inom föreliggande projekt:
1. Översiktlig kartering av ytligt berg
2. Undersökning av berg genom kärnborrning
3. Mikroskopering av bergstuffer med stereomikroskop
4. Utförande av inkubationsförsök
5. Tillämpning och utvärdering av analysdata
6. Klassificering av sulfidförande bergmassor
7. Upprättandet av hanteringsplan och kontrollprogram

 

Uppdragsgivare: Exploateringskontoret, Stockholm stad.

Kontaktperson: Rasmus Fältmarsch
Telefon: +46(0)73-34 79 754
E-mail: rasmus.faltmarsch@atrax.se