Hållbarhetshandläggare Arenastaden, för Förvaltningen för utbyggd tunnelbana

Hållbarhet

Foto: Region Stockholm

En tillgänglig och tillförlitlig kollektivtrafik är en förutsättning för hållbar utveckling i den snabbt växande Stockholmsregionen. Under 2014 påbörjades arbetet att planera, projektera och genomföra en utbyggnad av Stockholms tunnelbana som ska resultera i 18 nya stationer och tre mil nya spår. Det omfattande arbetet leds av Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana. Utbyggnaden är indelad i flera projekt, vilka omfattar sträckorna Akalla – Barkarby, Odenplan – Arenastaden, Kungsträdgården – Nacka och Söderort samt utökad depåkapacitet i Högdalen. Under 2020 påbörjas även planeringen av en ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan.

Atrax har rollen som handläggare hållbarhetsstyrning i Projekt Arenastaden, vilket omfattar utbyggnaden av den gula linjen mellan Odenplan och Arenastaden. Utmed sträckan byggs de tre stationerna Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. Arbetet med planering, planläggning och projektering har pågått i flera år och under 2020 startar entreprenadarbetena för arbetstunnlarna och därefter följer produktion av huvudtunnlar och stationer. Byggtiden beräknas till ca åtta år.

Utbyggnaden av tunnelbanan är ett komplext och omfattande infrastrukturprojekt med en betydande påverkan på individ, samhälle och miljö. Påverkan sker både under byggskedet och när den nya tunnelbanan är i drift. För att kunna genomföra utbygganden på ett hållbart sätt och leverera en anläggning med en hög hållbarhetsprestanda krävs att hållbarhet är en integrerad del i alla delar av planering, projektering och byggnation samt att hållbarhetsarbetet och prestandan kontinuerligt utvecklas och förbättras under hela projektgenomförandet.

Uppdraget som handläggare hållbarhetsstyrning handlar om att driva hållbarhetsarbetet inom projektet för att säkerställa att förvaltningens hållbarhetsåtagande genomförs och följs upp under hela projektgenomförandet. Fokus är att skapa förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig tillämpning av mål och krav. En viktig del i arbetet är att kommunicera förvaltningens hållbarhetsåtagande till projektörer och entreprenörer genom att utforma kravställningar inför upphandlingar samt skapa, kommunicera och genomföra arbetssätt för uppföljning. I rollen ingår även att driva, samordna, kommunicera olika hållbarhetsfrågor såväl internt inom beställarorganisationen som till upphandlade projektörer och entreprenörer, samt att ge vägledning vid tillämpning av verktyg såsom Byggvarubedömningen och Klimatkalkyl.

Samverkan är ett av förvaltningens värdeord och en av framgångsfaktorerna i arbetet med hållbarhetsfrågor är den dialog och informationsutbyte som sker mellan de olika utbyggnadsprojekten, där hållbarhetshandläggaren har en viktig funktion. Hållbarhetshandläggare har även en viktig roll i arbetet att tillsammans med projektörer och entreprenörer identifiera möjligheter och genomföra åtgärder för att göra hållbara materialval, optimera resurshanteringen och reducera klimatpåverkan. Inom förvaltningen är social hållbarhet en prioriterad fråga, vilket bl.a. har konkretiserats i projektet genom riskbedömningar samt åtgärder och krav för att reducera sociala risker i leverantörskedjan.

Under 2019 fattade förvaltningsledningen ett beslut att certifiera hela tunnelbaneutbygganden enligt hållbarhetssystemet Ceequal. Projekten har arbetat enligt Ceequals metodik under hela projekteringsskedet. Verifieringen innebär en stor utmaning för beställarorganisationen att skapa en effektiv styrning och uppföljning av Ceequalarbetet i det stora antalet entreprenader samt möjliggöra att Ceequalarbetet skapar största möjliga hållbarhetsnytta. I detta arbete har handläggare hållbarhetsstyrning en central funktion.

 

Uppdragsgivare: Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)

Kontaktperson: Erica Rodén
Telefon: +46(0)73-781 83 35
E-mail: erica.roden@atrax.se