Miljötekniska markundersökningar

Miljötekniska markundersökningar inför anläggande av dagvattendamm

Bild: Atrax

I Västra Garnudden, i Salems kommun, förbereds för ett mer främjande friluftsliv och renare vatten i Uttran. Förändringsplanerna består utav anläggningar av en ny dagvattendamm och våtmark, samt bättre framkomlighet i Garnuddens friluftsområde tack vare en ny stig och spång. Atrax har, som underkonsult till Ekologigruppen, genomfört miljötekniska markundersökningar i området för Salems kommuns räkning.

De miljötekniska markundersökningarna har utförts mot bakgrund till anläggandet av dagvattendammen nedströms en upplagsyta. Med hjälp av varierande djup och en avlång form syftar dammen till att effektivisera reningen av vattnet från kväve och fosfor innan det når Uttran, där Atrax tidigare utfört sedimentundersökningar.

Inom området för upplagsytan har bland annat tippning av schaktmassor utförts sedan 1960-talet. Det finns även uppgifter på att material från en dagvattenkulvert tippats på området. Därtill har eldning av grovsopor samt hushålls-, bygg- och rivningsavfall förekommit inom området.

De miljötekniska markundersökningarna har omfattat provtagning, klassificering och utvärdering av föroreningsinnehåll i schaktmassor inom upplagsytan, samt inom den triviallövskogsyta som kommer beröras av markarbeten i samband med anläggningen av dagvattendammen. Atrax har även utrett om schaktmassor som uppkommer vid anläggningsarbetet kan återanvändas på plats eller om det föreligger behov av att transportera bort massorna för omhändertagande på mottagningsanläggning.

Markundersökningarna i Västra Garnudden har bidragit till en ökad kännedom föroreningsgraden i mark, grundvatten och sediment i området, samt bidragit till förbättrad vattenkvalité i sjön Uttran. Utredningarna gällande massornas kvarvarande eller borttransport till mottagningsanläggning har kunnat bidra med en effektivisering i masshanteringsarbeten, vilket i senare led bidrar till minskat vägslitage, förbättrad luftkvalité, minskade utsläpp av växthusgaser samt minskade ingrepp på markekosystemet.

 

Kontaktperson: Rasmus Fältmarsch
Telefon: +46 733 47 97 54
E-mail: rasmus.faltmarsch@atrax.se