Projektledare för MKB för nya tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby

Projektledare för MKB för nya tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby

Bild: Region Stockholm.

Tunnelbanans blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarby – en viktig knutpunkt för framtidens resenärer. Runt den nya stationen i Barkarbystaden växer en helt ny stadsdel fram.

Barkarby blir ett nav för kollektivtrafiken med buss, tunnelbana, pendeltåg och framtida regionaltåg, som skapar nya resmöjligheter, särskilt på tvären mellan de västra delarna av Storstockholm och områden med mycket arbetsplatser i till exempel Kista och Solna.

Järfälla kommun förväntas växa till runt 115 000 invånare fram till år 2030. Därför behöver kollektivtrafiken följa efter, med ökade möjligheter att pendla och kortare restider.

Utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby sker under jord och gör det möjligt att också förlänga tunnelbanan ytterligare i framtiden. Under utbyggnaden behöver särskild hänsyn tas till annan infrastruktur som E4 Förbifart Stockholm, E18 och Akallalänken, men också natur- och kulturvärden som Igelbäcken och Hansta Natura 2000-område.

För att bygga tunnelbana krävs en järnvägsplan och till den en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Atrax uppdrag som projektledare innebar att styra och leda konsulter för framtagandet av MKB samt driva MKB-processen, hålla i samråd med allmänhet, länsstyrelsen och andra berörda myndigheter samt samordna miljöfrågor med MKB för tillstånd för vattenverksamhet.

Särskilt viktiga frågor i denna miljökonsekvensbeskrivning var stomljud, risk och säkerhet samt grundvattenfrågor. Gränssnittet med miljöfrågor för kommunens stadsutbyggnad var också en stor fråga, såsom dagvattenhantering, översvämningsrisker mm.

 

Uppdragsgivare: Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)

Kontaktperson: Åsa Malmborg
Telefon: +46(0)70-542 53 09
E-mail: asa.malmborg@atrax.se