Sulfid berg

Storskaligt laktest av sulfidhaltigt berg, Region Stockholm

Bild: Atrax

I samband med arbetet med Nya tunnelbanan utför Atrax, tillsammans med Region Stockholm, ett storskaligt laktest av sulfidhaltigt berg. Det storskaliga laktestet förväntas bidra med mer kunskap om tunnelbergs egenskaper och risker och syftet är att öka möjligheterna att cirkulärt återanvända berg på ett miljömässigt hållbart sätt. Förhoppningarna är att ta fram underlag för att avgöra vad som kan klassificeras som försurande bergmaterial.

Det storskaliga laktestet genomförs med utsprängda sulfidhaltiga bergmassor från projektet Nya tunnelbanan. Testet utförs med så verklighetsnära förhållanden som möjligt så att lakningspotentialen bestäms utefter förhållandena som gäller i sulfidförande krossmaterial inom bygg- och anläggningsbranschen.

Testerna utförs på bergmassor med fem olika totalsvavelhalter (0,2-1,5 vikt-%) och under tre olika förhållanden:

  • Naturliga lakningsförhållanden med regnvatten
  • Påskyndad lakning med artificiell bevattning
  • Forcerad lakning med tillsatt väteperoxid.

 

Laktesten sker utomhus och planeras pågå i minst ett år för att utvärdera bergmaterialet genom alla årstider. Förhoppningarna är att öka kunskapen om tunnelbergs lakningsförmåga och att därigenom eventuellt kunna återanvända mer bergmaterial som resurs på ett miljömässigt hållbart sätt, i stället för att transportera bort bergmaterialet till mottagningsanläggning för omhändertagande.

Kontaktperson: Rasmus Fältmarsch
Telefon: +46 733 47 97 54
E-mail: rasmus.faltmarsch@atrax.se