Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Atrax Energi & Miljö främjar en arbetsmiljö som är sund och säker, där arbetsglädje och friskfaktorer är i fokus och de risker som finns tas om hand på ett strukturerat sätt. Vår arbetsmiljö är en viktig del av vår vision –att skapa en hållbar samhällsutveckling. På Atrax Energi & Miljö innebär det att:

• Vi bevakar och följer lagar, förordningar samt krav från våra kunder och samarbetspartners.

• Vi undersöker och riskbedömer såväl regelbundet som vid förändringar vår fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Incidenter, tillbud och olyckor dokumenteras, rapporteras och följs upp.

• Vi följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete och vårt arbetsmiljöarbete kännetecknas av ständiga förbättringar.

• Alla anställda ges förutsättningar att känna till och påverka verksamhetens mål och vision, förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet, påverka sin egen arbetssituation och får de förutsättningar som behövs för att kunna utföra sina uppdrag på ett säkert och hållbart sätt.

• Våra gemensamt formulerade principer (innehållandes förutsättningar, förhållningssätt och förväntningar) för hållbart medarbetarskap utgör grunden för vår gemensamma arbetsmiljö.

• Vi har högt i tak och lägger stort fokus på trivsel och gruppkänsla samt hållbarhet över tid.

• Vi strävar efter att det alltid ska finnas möjlighet till personlig utveckling i och utanför uppdrag.

Genom att arbeta systematiskt kan vi förebygga ohälsa och främja en god arbetsmiljö vilket skapar förutsättningar fören långsiktigt hållbar utveckling för våra medarbetare, för samhället och vår planet.